ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK


SZERZÕDÕ FELEK

Jelen Internet oldal üzemeltetõje, a továbbiakban ÜZEMELTETÕ és a szolgáltatás igénybevevõje, a továbbiakban Megrendelõ között az alábbi feltételekkel:

SZERZÕDÉSKÖTÉS

A Megrendelõ CD-DVD lemezek sokszorosításával, nyomásával valamint eseti jelleggel, azzal összefüggõ további szolgáltatásokkal (a továbbiakban: Áruk) bízza meg az Üzemeltetõt. A Szerzõdés a Megrendelõ Interneten adott megbízásának az ÜZEMELTETÕ által E-mailen történõ visszaigazolásával jön létre.

ÁRAK

Az Áruk szállítása az ÜZEMELTETÕ e-mailben megadott és a szerzõdéskötés napján érvényes Árak szerint történik. Az Ár a vásárlási összegbõl, a szállítási költségekbõl, tartalmazva valamennyi adót, és egyéb árösszetevõkbõl áll. Az ÜZEMELTETÕ fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a levelezõ rendszere nyilvánvaló meghibásodást, így elírást vagy számítási hibát tartalmazna. Ebben az esetben a Megrendelõt azonnali hatályú elállási jog illeti meg, amennyiben nem ért egyet az árszámítással. Valamennyi Árat forintban (Ft) kell érteni.

ELÁLLÁSI JOG

A megrendeléstõl a Ptk. 395.§. (1) bek. szerinti elállás kizárt, mivel a lemezek a Megrendelõ által megadott adatoknak megfelelõen és személyes igényei szerint készülnek. Az üzemeltetõ a megrendelést visszautasíthatja abban az esetben ha kapott anyag tartalmát nem találja jogilag megfelelõnek, vagy a megrendelõ olyan magatartást tanúsít amivel kétségessé válhat a fizetendõ végösszeg kiegyenlítése.

SZÁLLÍTÁS

A vevõ amennyiben országos szállítást igényel, akkor az ÜZEMELTETÕ a csomagot külsõs cég, vagyis erre szakosodott futár szolgálattal küldi el minden esetben díjtalanul. A Megrendelés szállítása a e-mailben rögzített feltételek szerint történik, amennyiben a Megrendelõ és az ÜZEMELTETÕ eltérõen nem állapodott meg. Az ÜZEMELTETÕ részteljesítésre jogosult. Az ÜZEMELTETÕ szállítási késedelme nem jogosítja kártérítésre a Megrendelõt, kivéve az ÜZEMELTETÕ súlyos gondatlanságának vagy szándékosságának esetét. Helyben történõ átvételben való megállapodás esetén a Megrendelõ az Árut annak elkészítését követõen az általa megjelölt értékesítési helyen veszi át. Az ÜZEMELTETÕ megõrzésre – az átvételre való figyelmeztetést követõen – csak három (3) hónapig köteles. Az áru futárral történõ elküldésében való megállapodás esetében a megrendelt Árura vonatkozó kárveszély az elküldéssel száll át a Megrendelõre. Az elküldés idõpontja a megrendelt Árunak a szállításhoz meghatározott szállítóvállalkozás vagy szállítóeszköz részére való átadása. Ez irányadó az Áru megsérülésére és átcsomagolására is. Amennyiben a Megrendelõ nem igényel különleges szállítást, és nem kötelezi magát az ezzel járó többletköltségek viselésére, az ÜZEMELTETÕ határozza meg a szállítás útvonalát és módját.

Kézbesítés során megsérülõ csomagot a megrendelõnek jegyzõkönyvezés mellett kérni kell a csomag felbontását, illetve a csomag kibontását követõen észlelt törés esetén azonnal értesíteni kell ügyfélszolgálatunkat, legkésõbb 1 munkanapon belül. Utólagos (2 munkanapnál régebbi) reklamációt az üzemeltetõ nem fogad el, a törött termékeket nem cseréli ki.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A CD-DVD gyártás megbízásokat banki elõre utalással vagy a megrendelés visszaigazolásának a Megrendelõ vagy egy általa meghatalmazott személy általi utalás igazolás felmutatása ellenében a a futárnak az átvételkor kell megfizetni. Utólagos fizetésre csak harmadik rendelés után van lehetőség.

SZAVATOSSÁG

Megrendelõ tudomásul veszi Szállító azon kikötését, hogy szavatossági igénnyel kizárólag íráshiba esetén léphet fel. Szállító az esetleges fájlsérülések, programhibák és szállítást követõ fizikai sérülésekbõl eredõ károkért felelõsséget nem vállal. A Szolgáltató, vagy a Szolgáltató munkatársai, esetlegesen megbízottjai nem vállalnak semmiféle felelõsséget a hibásan legyártott lemezekbõl adódott veszteségekért, újra csomagolási költségekért, szállítási csúszásért, programhibákért ez minden esetben a megrendelõ terhe, a szállító csak a termékeket gyártja újra, abban az esetben ha bebizonyosodott, hogy azt hibásan készítette el.

Megrendelõ tudomásul veszi, hogy a számítógépes látványterv és a nyomtatás színei technológiai okokból kismértékben eltérhetnek, a korongok nyomatának színei egymástól minimális árnyalatban eltérhetnek.

Sokszorosított lemezek esetén ipari duplikátor tornyokon történik az adat rögzítés, professzionális minõségben. Ezen technológia esetén lehetséges olyan régebbi lejátszó (asztali,autó) ami nem megfelelõen kezelni az adathordozót. Ami azt eredményezi, hogy nem játsza le, hibásan olvassa. Számítógépek esetén nem tapasztalható ilyen jelenség. Garanciális hibát csak írás hiba esetén tudunk elfogadni (nem megfelelõen megírt lemez).


Egy Áru akkor minõsül hibásnak, ha nem felel meg az adathordozok.hu mûszaki standardjának. Csekély jelentõségû hibák nem jogosítanak szavatossági igény-érvényesítésre. A Megrendelõ az Áru szembetûnõ, különösebb figyelem nélkül észlelhetõ hibáit, a szállítást követõen haladéktalanul, a hiba pontos leírásával írásban köteles megkifogásolni. Amennyiben a jelen Általános Szerzõdési Feltételek másként nem rendelkeznek egyebekben a törvényi szavatossági szabályok irányadóak.

FELELÕSSÉG

Az adatoknak a Megrendelõ, vagy más az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért való felelõsség kizárt. Helytelenül kitöltött megbízásból a Megrendelõt ért kárért felelõsséget nem vállalunk. A részünkre átküldött adatok, vagy a kész munkák megrongálása, vagy késedelmes kidolgozás esetében az ÜZEMELTETÕ a megbízási díj visszafizetését vállalja, amennyiben a fenti hiba valamelyike bizonyíthatóan a szolgáltató hibájából következett be.

ADATVÉDELEM,ADATBIZTONSÁG

A Megrendelõ tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez és az archiváláshoz szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítsék. A megrendelõ a regisztrációval automatikusan feliratkozik az ÜZEMELTETÕ hírlevelére. A Megrendelõ kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához. Az adatkezelés a Ptk. 83. §., a személyes adatok védelmérõl szóló 1992. évi LXIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. tv. figyelembevételével történik. Az ÜZEMELTETÕ valamennyi adatot bizalmasan kezel. A Megrendelõt megilleti hozzájárulásának a jövõre nézve való visszavonásának joga. Az ÜZEMELTETÕ kötelezi magát a személyes adatoknak a visszavonás esetén való azonnali törlésére, kivéve amennyiben még van folyamatban levõ megrendelés. Az ÜZEMELTETÕ a megbízáskor abból indul ki, hogy a Megrendelõ az adatait a munkáknak a részére történõ kiszállításának idõpontján túl is biztosítja. Az ügyfél által továbbított képadatok a megbízás teljesítését követõen törlésre kerülnek.

Szerzõi jogok, büntetõjog
A továbbított  tartalmáért a Megrendelõ felelõs. A Megrendelõ a megbízással szavatosságot vállal az ÜZEMELTETÕ céggel szemben, hogy a megrendelésnek a rendeltetésszerû teljesítésével harmadik személy szerzõi-, védjegy- vagy egyéb joga nem sérül. Ezen jogok esetleges megsértésének valamennyi következményéért a Megrendelõ felelõs. A Megrendelõ a megrendeléssel szavatolja, hogy a tartalmak nem ütköznek a büntetõ törvényekbe, így különösen a tiltott pornográf felvételek terjesztésébe (a büntetõ törvénykönyv). Amennyiben az ÜZEMELTETÕ e szavatosságvállalással ellentétes magatartásról szerez tudomást, haladéktalanul feljelentést tesz az illetékes bûnüldözõ szervnél.

Szellemi tulajdon
A weboldal tartalmát és kialakítását a szerzõi jog védi, védett márkák és üzleti elnevezések kerülnek használatra. A weboldal néhány területe ezen kívül olyan tartalommal bír, amelyek szerzõi jogai és/vagy egyéb oltalmi jogai harmadik személy tulajdonát képezik. Ezen általános szerzõdési feltételek ellenére a tartalmak sokszorosítása, változtatása vagy a szerzõi jog más módon történõ megsértése, mindegy, hogy milyen formában, egészében vagy részleteiben, a jogtulajdonos elõzetes írásos engedélye nélkül tilos.

Kikötött Bíróság és Alkalmazandó Jog
Jelen üzleti kapcsolattal kapcsolatos jogvitára a Ptk. rendelkezései irányadók. A viták eldöntésére – hatáskörtõl függõen - a PKKB, ill. a Fõvárosi Bíróság illetékes.

Részleges érvénytelenség
Amennyiben jelen Általános Szerzõdési Feltételek valamely rendelkezései érvénytelenek vagy azzá válnak, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti és azok mindkét Félre nézve hatályban maradnak. Egyes rendelkezések érvénytelensége esetén a felek mindkét fél érdekeinek figyelembevétele mellett igyekeznek olyan új megállapodást kötni, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll.

Kérjen ajánlatot ide kattintva!

Egyedi ajánlat feliratkozás

Iratkozzon fel itt, és a jövőben elküldjük kiemelt akciós ajánlatainkat. Ne maradjon le!


FACEBOOK

Kövessen minket a világ legnagyobb közösségi portálján! Legyen az ismerősünk!

CIKKEK

Szekciónkban az adattárólással foglalkozó információs tárunkat ismerheti meg.

NYOMDAI AJÁNLATOK

Ismerje meg cégünk nyomdai weboldalát.
 

Hívjon minket!
+36 1 296 2489
+36 70 3644-066
Írjon nekünk!
info(kukac)adathordozok.hu
cd gyártás dvd gyártás cd sokszorosítás dvd sokszorosítás dvd nyomtatás cd nyomtatás digipack dvd készítés cd készítés Sitemap dvd másolás digipak
dvd lemezek plasztik kártya készítés